Trang chủ

Xác định trình độ LLCT

Bao gồm:

1- Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị

2- Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

———

Sau đây là nội dung chi tiết:

Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị

***

 Thực hiện Quy định số 54/QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII), sau khi trao đổi thống nhất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương ban hành quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị như sau:

I. QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Đối tượng được công nhận có trình độ cao cấp lý luận chính trị

– Những người có bằng đại học chính trị, đại học chuyên ngành Mác-Lênin (Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Lịch sử Đảng), đại học chuyên ngành tư tưởng – văn hóa, đại học chuyên ngành tổ chức.

– Những người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, Quản lý – Chỉ huy quân sự (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị – Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Khoa học quân sự).

– Những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học chuyên ngành Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị:

– Những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh, Khoa học Xã hội và Nhân văn ở trong nước.

– Những người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình trung học chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành và ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

– Những người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Những người tốt nghiệp hệ dài hạn (từ hai năm trở lên) không phải chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các phân hiệu Nguyễn Ái Quốc và các trường Đảng khu vực (trước đây) và phân viện Hà Nội, phân viện Đà Nẵng, phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

– Những người tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học (Phó tiến sĩ và Tiến sĩ cũ) ở trong nước và ở các nước XHCN.

– Những người có bằng thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh ở trong nước.

– Những người đã tốt nghiệp hệ dài hạn trường đào tạo sĩ quan, Quản lý – Chỉ huy quân sự, công an, các học viện đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch ngành hậu cần, kỹ thuật.

3. Đối tượng được công nhận có trình độ sơ cấp lý luận chính trị

– Những người đã tốt nghiệp sở các học viện, trường đại học, cao đẳng trong nước (trừ những trường hợp được quy định ở Điểm 2), những người tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế, những người tốt nghiệp các trường trung cấp quân đội, công an.

– Những người đã tốt nghiệp các học viện, trường quân đội cấp phân đội không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, chỉ huy quân sự, công an.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG

1. Việc xác định trình độ lý luận chính trị được áp dụng cho cả nước, ở các hệ thống đào tạo (hệ thống trường Đảng, hệ thống trường nhà nước, trường lực lượng vũ trang, trường các đoàn thể).

2. Người muốn học tiếp chương trình lý luận chính trị cao hơn phải có trình độ kế tiếp.

3. Việc xác định trình độ lý luận chính trị được áp dụng để xem xét, đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng ngạch cán bộ, công chức nói chung theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Riêng đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện và tương đương trở lên và cán bộ trong diện quy hoạch dự nguồn các chức danh nói trên nhất thiết phải được đào tạo theo chương trình đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc các trường thuộc lực lượng vũ trang cùng cấp.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã và tương đương và cán bộ trong diện quy hoạch tạo nguồn các chức danh nói trên nhất thiết phải được đào tạo theo chương trình đào tạo cán bộ chủ chốt cơ sở (hệ trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của các Bộ, ngành.

Hướng dẫn này thay thế các văn bản hướng dẫn trước đây và được thực hiện thống nhất kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, kịp thời báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương để bổ sung, điều chỉnh.

————-

Ngày 16/9/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 256-QĐ/TW về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo Quy định này, đối tượng xác định là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học sau đại học tại Học viện chính trị – hành chính quốc gia HCM, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị. Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định 12-QĐ/TC-TT-VHTW ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hóa TW (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.

Tòan văn Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng :

Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

***

– Căn cứ Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

– Căn cứ tình hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng;

– Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,

BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH

Điều 1. Mục đích của việc xác định

Việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Điều 2. Đối tượng xác định

Là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị.

Điều 3. Nguyên tắc xác định

Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.

Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm xác định

– Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.

– Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.

– Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.

– Việc đối chiếu, xem xét, xác định trình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Điều 5. Giá trị của giấy xác nhận

– Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của đảng được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức.

– Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy định này thay thế các quy định trước đây có liên quan đến xác định trình độ lý luận chính trị và được thực hiện kể từ ngày ký./.

———————-

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: