Trang chủ

Nghị quyết đại hội

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2010 – 2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

——-

Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, họp từ ngày 12/8 đến ngày 13/8/2010 tại Hội trường UBND Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 156 đại biểu trên tổng số 157 đại biểu được triệu tập .

QUYẾT ĐỊNH

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005-2010) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ  2010-2015.

  1. 1.      Về đánh giá tình hình 5 năm 2005-2010:

Đại hội khẳng định :

1.1.   Những kết quả đạt được.

        Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ VII (2005-2010) Cấp ủy , lãnh đạo các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đề ra . Nhiều đơn vị có mức tăng trưởng, lợi nhuận , đầu tư phát triển và thu nhập hàng năm trên 20%. Động viên phát huy được tinh thần thi đua phấn đấu của các tập thể lao động đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở .

– Các doanh nghiệp thực hiện tốt việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; giữ được sự ổn định và mức tăng trưởng cao; nộp ngân sách Nhà nước và tham gia công tác xã hội ngày càng tăng. Khả năng thích ứng với cơ chế mới và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Cơ cấu đầu tư và năng lực quản trị doanh nghiệp, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên được nâng lên.

– Các đơn vị đào tạo có nhiều cố gắng vươn lên để khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

– Vai trò của đảng viên, cán bộ chủ chốt, của tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng tại các đơn vị được phát huy. Các nội dung công tác xây dựng đảng được luôn được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tốt, kết nạp 697 đảng viên, đạt 154% vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Tỉ lệ đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên thanh niên đạt 49,75%.

1.2.   Những hạn chế và nguyên nhân.

Kết quả đạt được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và vị thế của các đơn vị Ngành xây dựng trên địa bàn các tỉnh phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng ĐôngNamBộ.Năng lực cạnh tranh của các đơn vị, các sản phẩm trên thị trường trong nước chưa cao, khả năng xuất khẩu chưa nhiều. Trình độ nguồn nhân lực, năng lực tài chính của các doanh nghiệp chưa đủ mạnh để chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng lĩnh vực, ngành nghề, phát triển sản phẩm mới một cách mạnh mẽ và tham gia vào các dự án, công trình có quy mô và vốn lớn; chưa có sự liên kết, phối hợp tạo sức mạnh nội lực để cạnh tranh với các nhà thầu và tư vấn nước ngoài …

–         Năng lực trình độ và sức chiến đấu của một số cấp ủy, đảng viên; công tác quản lý đảng viên, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát còn những hạn chế, yếu kém.

Nguyên nhân chủ yếu là lãnh đạo một số đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vai trò lãnh đạo của Đảng, về quá trình đổi mới và hội nhập; chưa phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị và công tác thi đua để động viên được các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của đơn vị trong việc định hướng, xác định mục tiêu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và đầu tư phát triển. Một số đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời giữ các trọng trách tại đơn vị, thời gian dành cho công tác đảng còn hạn chế.

1.3.   Bài học kinh nghiệm.

–         Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cấp ủy các đơn vị luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện cho các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Giữ vững định hướng phát triển: tăng cường kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

–         Phát hiện, ủng hộ và phổ biến, nhân rộng những mô hình mới, cách làm mới có hiệu quả. Biểu dương những cán bộ, đảng viên tiêu biểu có những đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Kịp thời phát hiện, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện sai phạm và củng cố kiện toàn các đơn vị yếu kém.

–         Thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về công tác cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tào, bồi dưỡng, chọn lựa để đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn tốt, được quần chúng tín nhiệm; phát huy được vai trò của đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ chủ chốt; xây dựng, vận hành tốt mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả giữa cơ quan quản lý và cấp ủy đảng tại đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

–         Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và nêu cao trách nhiệm của đội ngũ Cấp ủy các cấp.

–         Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng và thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng. Giữ vững các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự thống nhất cao trong Đảng.

  1. 2.  Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm (2010-2015)

Đại hội nhất trí :

2.1.   Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

–         Quán triệt và vận dụng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2010-2015. Thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Xây dựng về kiềm chế lạm phát, phát triển nhanh và bền vững.

–         Các đơn vị SXKD, đơn vị sự nghiệp có thu phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân , doanh thu, lợi nhuận hàng năm từ 15% trở lên; đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

–         Giữ và phát huy được vị trí thương hiệu của đơn vị trong những lĩnh vực, ngành truyền thống, mũi nhọn; Nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ để các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh đầu tư phát triển, chú trọng phát triển các sản phẩm mới, công nghệ cao và thân thiện môi trường.

–         Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất chính trị tốt để quản lý và phát huy tốt hiệu quả phần vốn của nhà nước , xây dựng đơn vị phát triển theo đúng chủ trương đường lối, chính sách và định hướng của nhà nước; bảo đảm hài hòa các lợi ích trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

–         Tăng cường liên kết, hợp tác cùng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng đơn vị, hướng đến việc hình thành tập đoàn kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và hội nhập kinh tế thế giới.

–         Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và tham gia thi công những dự án, công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương;  tích cực tham gia công tác xã hội.

–         Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết và có trách nhiệm cao với sự nghiệp, gắn bó xây dựng đơn vị; đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy.

–         Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu. Thực hiện các đề tài khoa học đáp ứng được yêu cầu của ngành và xã hội.

–         Đầu tư mở thêm ngành, bậc, quy mô, địa bàn và đối tượng đào tạo; Đa dạng hóa các hình thức và phương thức đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận với phương pháp đào tạo tiên tiến của thế giới.

–         Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn giữa các trường, các đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao.

2.2.   Công tác xây dựng Đảng:

a/ Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội thi đua toàn quốc và đại hội Đảng các cấp , tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng . Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập chính trị trong Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và trình độ chính trị của đội ngũ cấp ủy các cấp theo quy định của Trung ương. Phấn đấu 100% cấp ủy viên cơ sở có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

+ Tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung , chủ đề Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa việc kiểm điểm thực hiện Cuộc vận động vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, gắn với việc kiểm điểm phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng hàng năm và thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các điển hình; tiến tới tổng kết Cuộc vận động vào năm 2011.

+ Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị , nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng cho 100% cơ sở Đảng và đảng viên (nhất là số đảng viên làm việc trên các công trình xa ).

b/ Làm tốt công tác quản lý, rèn luyện đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

+ Tiếp tục thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, việc giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện Quy định 115 về những điều đảng viên không được làm; luật phòng chống tham nhũng; luật cán bộ, công chức và quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan đơn vị …

+ Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, phấn đấu kết nạp trên 500 đảng viên mới, trên 80% chi bộ bộ phận và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm có kết nạp đảng viên; trên 60% đảng viên được kết nạp trong độ tuổi Đoàn và do các cơ sở Đoàn thanh niên giới thiệu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ công nhân trực tiếp, giáo viên, sinh viên.

+ Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm; phấn đấu có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 70% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém.

c/ Thực hiện tốt công tác tổ chức – cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

+ Thực hiện tốt sự phối hợp giữa cấp ủy với các cơ quan quản lý và cấp ủy cấp trên trong việc xem xét đề bạt, bổ nhiệm và kỷ luật cán bộ; Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và đề bạt , sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng theo yêu cầu của công tác quản lý và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc.

+ Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, đáp ứng được yêu cầu về công tác phát triển đảng và công tác cán bộ. Phấn đấu 100% cán bộ được rà soát trước khi được đề bạt, bổ nhiệm.

+ Nâng cao năng lực, chất lượng công tác Văn phòng Cấp ủy, công tác đảng ủy; công tác quản lý hồ sơ đảng viên …phục vụ kịp thời yêu cầu chỉ đạo của cấp ủy.

d/ Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

–         Quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm, quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nhận thức đúng về vị trí và yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong tình hình mới.

–         Tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được cấp ủy giao.

–         Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và chăm lo động viên tinh thần, vật chất cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

e/ Đẩy mạnh công tác thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

–         Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Khóa X của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

–         Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước và động viên thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng đảng. Tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn , Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong đơn vị, tiếp thu khoa học kỹ thuật, làm chủ thiết bị công nghệ mới, sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng tác phong lao động mới.

–         Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở có trình độ chuyên môn giỏi, nhận thức chính trị tốt, có khả năng tập hợp và vận động đoàn viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và tổ chức lớn mạnh. Phấn đấu trên 80% chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn, công tác thanh niên. Trên 80% tổ chức công đoàn và đoàn cơ sở vững mạnh. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng và đề bạt bổ nhiệm vào các vị trí quản lý lãnh đạo của đơn vị, bổ sung cán bộ cho Đảng và các tổ chức đoàn thể.

  1. 3.      Một số giải pháp chủ yếu.

–         Ngay sau đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2010-2015, các đơn vị cần tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng, năng lực và thế mạnh của đơn vị, dự báo yêu cầu tiềm năng của thị trường để rà soát điều chỉnh, bổ sung định hướng phát triển của đơn vị giai đoạn 2010-2015 và đến 2020.

–         Điều chỉnh cơ cấu sản xuất trên cơ sở phát huy được thế mạnh của đơn vị  sức cạnh tranh của sản phẩm, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của đơn vị. Đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục tham gia tích cực các công trình, dự án theo hình thức EPC, BOO, BOT …

–         Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, xem xét chọn lọc những dự án, công trình và lĩnh vực đầu tư phù hợp với năng lực của đơn vị và đạt hiệu quả cao.

–         Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp SXKD và chất lượng đào tạo nghiên cứu của các trường, đơn vị sự nghiệp; xây dựng và phát huy tốt vai trò của bộ máy quản lý ; thực hiện đúng các quy định của luật pháp.

–         Tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp …Có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể hàng năm về công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn , năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nghiên cứu khoa học…

–         Chủ động và tăng cường sự hợp tác, liên kết phát triển, hướng đến thành lập tập đoàn kinh tế mạnh.

–         Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng ; nâng cao năng lực, trình độ chính trị, trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp  tăng cường phân cấp trong việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

–         Tăng cường hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của các tổ chức Đảng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Tp Hồ Chí Minh trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Kiên quyết và kịp thời xử lý, chấn chỉnh các cơ sở Đảng yếu kém, những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm thấp…

–         Tích cực triển khai việc học tập chính trị theo Quy định 54 của Đảng về bồi dưỡng lý luận chính trị cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt đoàn thể các cấp. Thực hiện đúng các quy định của Trung ương về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối với các chức danh chủ chốt.

–         Tăng cường bồi dưỡng, cơ cấu, đề bạt bổ nhiệm, bố trí cán bộ trẻ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và công tác Đảng, đoàn thể các cấp; chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ phát huy năng lực đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị.

–         Bảo đảm đủ số lượng cán bộ chuyên trách các Ban của Đảng ủy Khối, Đoàn thanh niên Khối và Chủ tịch Công đoàn các Tổng Công ty, Công ty lớn.

–         Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng, mối quan hệ các Ban của Đảng ủy Khối với Cấp ủy các đơn vị và các Ban Đảng của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh.

II. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VII . Ban Chấp hành Đảng Khối khóa VIII cần tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm của khóa trước, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng Khối lần thứ VIII và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX . Ban Chấp hành Đảng Khối khóa VIII tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VIII (2010-2015) gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VIII(2010-2015) bầu các chức danh, bầu UBKT Đảng bộ khối khóa VIII và hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả Đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VIII (2010-2015) căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ đoàn viên các tổ chức đoàn thể và tập thể người lao động các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo , đẩy mạnh phong trào thi đua yêu  nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

********

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: