Trang chủ

Chương trình hành động

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

—————–

Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trên cơ sở những mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VIII (2010-2015) thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng giai đoạn 2011-2015 với một số nội dung trọng tâm cụ thể như sau :

I- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHUNG ĐẾN NĂM 2015.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra trong 5 năm tới là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…v.v. Đồng thời thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm là đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện hiệu quả 6 chương trình đột phá của thành phố.

Cụ thể hóa chương trình, định hướng phát triển chung của Ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu tăng trưởng bền vững bình quân từ 12-15%/năm; Trong đó:

–      Các đơn vị  Xây lắp tăng 16- 18 %/ năm;

–      Các đơn vị  SXCN và VLXD tăng 9-10 %/năm;

–      Các đơn vị tư vấn từ 10- 12 %.

–      Tăng tốc xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng; nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm VLXD mới; phát triển khoa học công nghệ, chế tạo một số thiết bị thi công của Ngành Xây dựng; phát triển công nghiệp bê tông chế biến, bê tông đúc sẵn, các loại bê tông thương phẩm chất lượng và công nghệ cao. Mở rộng thị trường phát triển bất động sản, đô thị và khu công nghiệp, các dự án hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước…v.v; hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, hình thành các tập đoàn trong các lĩnh vực của Ngành (Xây dựng, VLXD) đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài… có tác động đến nhiệm vụ và định hướng phát triển chung của Khối trong giai đọan 2011-2015.

II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẾN NĂM 2015.

Xuất phát từ đặc điểm của các đơn vị trong Khối, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ khối trong giai đọan 2011-2015 cần tập trung lãnh đạo thực hiện những vấn đề chính như sau:

1- Thực hiện cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu ngành nghề hợp lý, phát huy thế mạnh riêng của từng doanh nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu; tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại và phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. Tạo thế chủ động trong hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân, doanh thu, lợi nhuận hàng năm từ 15% trở lên; đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2- Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của từng dự án đầu tư xây dựng về thủy điện, nhà ở khu đô thị, hạ tầng giao thông…(đặc biệt về khả năng huy động vốn và thị trường); Kiên quyết dừng các dự án không khả thi, kém hiệu quả. Quán triệt và vận dụng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015. Thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Xây dựng về kiềm chế lạm phát, ổn định để phát triển bền vững.

3- Hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chú trọng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cổ phần; tăng cường liên danh, liên kết; từng bước hình thành các công ty chuyên ngành xây dựng, sản xuất VLXD, tư vấn… đủ sức cạnh tranh với các đối tác cùng lĩnh vực trong khu vực và quốc tế.

4- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng thông qua nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy đảng ở cơ sở và đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng cấp khối; phát huy vai trò nòng cốt và tính chiến đấu của đảng viên, nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ

5- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng; xây dựng giai cấp công nhân mạnh cả số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội, tham gia tích cực các  công tác xã hội của địa phương, đơn vị.

Phấn đấu thực hiện định hướng phát triển và các mục tiêu nêu trên, các đơn vị trong Khối Bộ Xây dựng phải nỗ lực rất lớn, khắc phục những yếu kém, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Đặc biệt là nâng cao năng lực của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của sản phẩm trước những  thách thức, sức ép và cạnh tranh của quá trình hội nhập. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh.

III- MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1- Lãnh đạo đẩy mạnh SXKD và đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng chuyên môn hóa – hiện đại hóa; tích cực bảo vệ và gìn giữ môi trường sinh thái. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống người lao động.

–        Giữ và phát huy được vị trí thương hiệu của đơn vị trong những lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, mũi nhọn; Đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để các sản phẩm công nghiệp có giá trị và sức cạnh tranh cao, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh đầu tư phát triển, chú trọng phát triển các sản phẩm mới, công nghệ cao và thân thiện môi trường. Tích cực bảo vệ và gìn giữ môi trường sinh thái trong khai thác và sản xuất VLXD, trong quy hoạch đầu tư dự án và trong thi công xây lắp.

–        Đầu tư có trọng điểm, phù hợp với năng lực của đơn vị, định hướng phát triển của ngành và yêu cầu của thị trường. Áp dụng công nghệ mới, tiên tiến trong xây lắp, chế tạo cơ khí nâng cao chất lượng công trình xây dựng, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, chống thất thoát, tiêu cực, lãng phí trong thi công và trong đầu tư xây dựng.

– Tập trung khắc phục những tồn đọng về tài chính, tăng trưởng của doanh nghiệp đi đôi với chất lượng và phát triển bền vững. Đặc biệt chú trọng việc bảo toàn và phát triển vốn, nâng dần các chỉ tiêu kinh tế như tỷ suất lợi nhuận trên vốn, lợi nhuận trên doanh thu… đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, cổ đông, người lao động và lợi ích của nhà nước.

–  Phát triển doanh nghiệp đi đôi với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân trên các công trình xa. Phấn đấu để thu nhập bình quân hàng năm của người lao động có mức tăng tương ứng với mức tăng trưởng của đơn vị.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và sản phẩm. Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí. Xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế quản lý nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò tham gia quản lý của các tổ chức quần chúng và các cổ đông, người lao động trong doanh nghiệp.

2- Làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, của Ngành và xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 Để thực hiện được các mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong Khối phải quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mỗi đơn vị. Xây dựng lực lượng công nhân chuyên nghiệp, chuyên viên kỹ thuật và chuyên gia quản lý điều hành giỏi. Phấn đấu trên 55% công nhân qua đào tạo nghề. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia, chuyên viên tư vấn thiết kế, giám sát công trình đủ sức đảm nhận những dự án, công trình lớn, phức tạp và có tính kỹ, mỹ thuật cao. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Tạo nên những sản phẩm, công trình đẹp và bền vững cho xã hội.

–     Các Trường đào tạo: Thực hiện tốt việc thi tuyển theo chỉ tiêu đào tạo hàng năm; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Mở rộng quy mô và loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các đơn vị trong Ngành và xã hội. Đặc biệt chú trọng phối hợp với các đơn vị trong Khối, các địa phương, đẩy mạnh hình thức đào tạo theo “đơn đặt hàng” , mở các lớp bồi dưỡng chuyên ngành quản lý các dự án, quản lý đô thị, đào tạo lực lượng công nhân trình độ cao

–     Các doanh nghiệp : thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Thường xuyên đào tạo lại, bồi dưỡng và tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, lực lượng công nhân chuyên nghiệp. 100% công nhân các đơn vị lắp máy và các nhà máy SXCN được đào tạo trước khi sử dụng. Các đơn vị xây dựng có ít nhất trên 50% lực lượng công nhân được đào tạo, có chứng chỉ  nghề. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng lý thuyết, tổ chức thi tay nghề và nâng bậc cho công nhân

3- Tăng cường và nâng cao hiệu quả của các hoạt động liên kết :

– Tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các đơn vị trong Khối, tạo sức mạnh tổng hợp về tài chính, nguồn lực con người trong việc đầu tư các dự án lớn về năng lượng, cơ sở hạ tầng và đô thị. Đồng thời các doanh nghiệp trong Khối, nhất là các doanh nghiệp xây lắp, tư vấn, các Trường đào tạo cần có kế hoạch cụ thể để tham gia tích cực, có hiệu quả vào các công trình xây dựng và đào tạo cán bộ quản lý đô thị, quản lý xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng trọng điểm kinh tế phía Nam; đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và chất thải  rắn bảo vệ môi trường, xây dựng giao thông và các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, xây dựng các đô thị mới, xây dựng khu công nghiệp… góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh hiện đại.

– Triển khai kế hoạch hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển giữa các đơn vị trong Khối. Năm 2011, tổ chức thí điểm việc liên kết ở một số lĩnh vực, đơn vị. Triển khai mở rộng trong năm 2012 và các năm tiếp theo, đưa hoạt động này dần đi vào nề nếp, mang tính chủ động và đảm bảo hiệu quả thiết thực.

4- Tuân thủ luật pháp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối nhà nước và các chế độ cho người lao động:

– Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc  thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật pháp Nhà nước, các văn bản quy định của Bộ trong SXKD và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; chăm lo quyền lợi hợp pháp và không ngừng cải thiện nâng cao điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động tương xứng với mức độ tăng trưởng và phát triển của các đơn vị hàng năm.

– Cấp ủy cơ sở  chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia đề xuất, kiến nghị với cấp trên và Nhà nước những bất cập, khó khăn trong việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đổi mới cơ chế chính sách của Nhà nước phù hợp với quy luật phát triển và hội nhập kinh tế thế giới; từng bước hạn chế và đi tới chấm dứt can thiệp hành chính vào các hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể cạnh tranh bình đẳng, có tích lũy để phát triển và có điều kiện để duy trì và xây dựng nguồn lực doanh nghiệp ngày một tốt hơn, đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

5- Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác quản lý rèn luyện đảng viên. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh:

– Thực hiện thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên, CBCNV hiểu và thực hiện đúng các quan điểm, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Nâng cao năng lực nhận thức, bản lĩnh  chính trị và tính tiên phong của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên hoạt động trong các loại hình doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Nâng cao chất lượng việc quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng tư tưởng trong mọi suy nghĩ, hành động của đảng viên, cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị theo Quy định 54 của Trung ương.

– Thực hiện kịp thời công tác kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với việc sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm mọi hoạt động của doanh nghiệp đúng theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác quản lý rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 (Khóa X) và các quy định  của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Hạn chế tối đa đảng viên vi phạm khuyết điểm và không có tổ chức Đảng yếu kém.

– Thông qua hoạt động của các đảng viên trên các lĩnh vực, vị trí công tác cụ thể như HĐQT, Ban TGĐ, các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn…) để cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng từ việc định hướng phát triển, xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng.

– Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X). Thường xuyên đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể phù hợp với đặc thù, điều kiện hoạt động của loại hình doanh nghiệp đa sở hữu. Ban thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần theo Quy định 287-QĐ/TW và 288-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị. Chú trọng nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, Cấp ủy, tính hiệu quả, trách nhiệm của cá nhân trong vai trò gắn kết và phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng với hoạt động của doanh nghiệp góp phần thiết thực vào thành công chung của doanh nghiệp.

6- Thực hiện tốt công tác cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

– Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp ủy Cơ sở trong việc thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Thực sự chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực quản lý, chuyên môn kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu phát triển của đơn vị. Lãnh đạo thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ; dân chủ, công khai trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm và kỷ luật cán bộ… Có biện pháp tích cực để thu hút, sử dụng phát huy những cán bộ, chuyên viên chuyên gia trẻ, giỏi nhằm tạo sức bật mới, sự chuyển biến về chất trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng quy chế quản lý cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý cán bộ đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của thủ trưởng, cơ quan đơn vị về công tác cán bộ.

– Các cấp ủy phải thường xuyên tự tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc tổ chức và các quy định của Đảng. Kiểm tra việc ra nghị quyết và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy…. Đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất chính trị vững vàng, công tâm, khách quan và năng lực chuyên môn để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra ở cơ sở. Bảo đảm sự lãnh đạo và hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở; hạn chế những phát sinh vi phạm của đảng viên, cán bộ ở các đơn vị trong khối.

– Thực hiện và nâng cao tính hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, các ban của Thành ủy, với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng  trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

– Thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc giới thiệu đảng viên tham gia sinh họat nơi cư trú và lấy ý kiến nhận xét hàng năm. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị – Khóa X.

7- Đẩy mạnh công tác thi đua và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

– Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua trong tình hình mới; thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động của các đoàn thể quần chúng, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng (9/1983- 9/2013); chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

– Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy tính tích cực của người lao động và vai trò, chức năng nhiệm vụ của các đoàn thể quần chúng trong việc động viên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả SXKD và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

–  Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên để đáp ứng ngày một tốt hơn quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Các tổ chức đòan thể quần chúng tăng cường bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để bổ sung lực lượng cho Đảng theo hướng trẻ hóa Đảng, tạo ra nguồn sinh lực mới, góp phần hình thành thế hệ cán bộ mới có đức có tài.

– Tăng cường công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên mới. Phấn đấu có trên 80% tổ chức công đoàn cơ sở, cơ sở Đoàn Thanh niên thuộc Khối vững mạnh, không có các tổ chức quần chúng yếu kém. Toàn Đảng bộ bồi dưỡng kết nạp trên 500 đảng viên mới, trong đó có trên 60% là đoàn viên ưu tú do Đoàn Thanh niên giới thiệu.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1– Các cấp ủy Đảng tổ chức cho tòan thể đảng viên, cán bộ nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ XI và Chương trình hành động của Đảng bộ Khối giai đọan 2011-2015. Trên cơ sở đó, các cấp ủy vận dụng xây dựng và bổ sung chương trình hành động phù hợp với thực tiễn tình hình và nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

2– Các tổ chức đòan thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua vận động đòan viên tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị theo định hướng đã đề ra.

3– Đảng bộ các Tổng Công ty ngoài việc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy đơn vị thì đặc biệt quan tâm phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có vốn chi phối hoặc liên kết… để xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và định hướng phát triển của Ngành trong giai đọan 2011-2015.

4– Ban Thường vụ cùng UBKT Đảng ủy Khối thường xuyên kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; Tổ chức sơ kết hàng năm và hội nghị giữa nhiệm kỳ (dự kiến năm 2013) để đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung nhiệm vụ theo chỉ thị và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

5– Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động và tổ chức phổ biến quán triệt đến đảng viên. Các cấp ủy gửi chương trình hành động của đơn vị kèm theo báo cáo kết quả phổ biến, học tập NQ Đại hội XI về Đảng ủy Khối trước ngày 10/9/2011.

Những mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên là biểu thị quyết tâm của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng trong việc phát huy những kết quả đạt được, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh để phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ VIII (2010 -2015); góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ngành và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX.

—————

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: