Trang chủ

Báo cáo tổng kết đại hội

BÁO CÁO

TỔNG KẾT ĐẠI HỘI Ở CƠ SỞ VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI

NHIỆM KỲ 2010-2015

—–

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 33-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 55-KH/TU ngày 15/10/2009 của Thành ủy và Hướng dẫn 22-HD/BTCTU ngày 03/11/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã quán triệt, chỉ đạo và tổ chức xong đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay, đã có 38/38 đơn vị cơ sở tổ chức đại hội. Trong đó có 36 đơn vị đại hội đủ 04 nội dung, 01 đơn vị tổ chức 03 nội dung (do mới thành lập), 01 đơn vị tổ chức đại hội 02 nội dung (Đảng bộ Trường Cao đẳng Xây dựng số 2). Kết quả cụ thể như sau:

I-      Công tác quán triệt và chỉ đạo thực hiện:

Sau khi có Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị cấp ủy các cấp để quán triệt về mục đích yêu cầu, hướng dẫn nghiên cứu và thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, góp ý vào nội dung, nhân sự, kế hoạch và chương trình đại hội các cấp cấp ủy cơ sở. Tập thể Ban Thường vụ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát sao công tác chuẩn bị, công tác nhân sự và triển khai đại hội của Đảng bộ được Thành ủy chấp thuận thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.

Để giúp Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập Ban chỉ đạo đại hội gồm 04 tổ công tác do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ làm tổ trưởng, tổ phó, các đồng chí trong Ban chấp hành là thành viên để trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội từ chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đến đại hội cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên họp để nắm tình hình, tiến độ đại hội và rút kinh nhiệm, qua đó phát huy những mặt làm tốt, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nhằm đảm bảo công tác tổ chức đại hội ở cơ sở thực hiện đúng mục đích, yêu cầu chỉ đạo của Đảng.

Các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối đã kịp thời gửi đến cấp ủy cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Tổng hợp các văn bản dự thảo báo cáo và đề án nhân sự của cấp ủy cơ sở để Ban Thường vụ, các tổ công tác chỉ đạo đại hội có ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện trước khi tổ chức đại hội.

Ban Thường vụ làm việc trực tiếp với các cấp ủy cơ sở góp ý về dự thảo báo cáo, phương hướng nhiệm vụ và công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, hướng dẫn chương trình chi tiết đại hội. Thường xuyên theo dõi và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

Song song với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng ở cơ sở, từ tháng 10/2009, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm: tiểu ban nội dung văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổng hợp chung. Các tiểu ban này có nhiệm vụ dự thảo các nội dung tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 05 năm (2005-2010) và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới (2010-2015); thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đúng quy chế, quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ, cấp ủy viên đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa phát triển.

Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nỗ lực, quyết tâm và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ đúng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức đại hội đảng ở cơ sở va Đại hội Đảng bộ Khối được nâng cao cả về nội dung, chất lượng đội ngũ cấp ủy và hình thức thể hiện.

II-   Kết quả đại hội ở cơ sở:

1-    Tình hình tổ chức đại hội:

–         Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng có 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc(gồm 20 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở). Trong 38 tổ chức cơ sở đảng đó có 36 đơn vị đại hội đủ 4 nội dung, 01 đơn vị tổ chức 3 nội dung (do mới thành lập), 01 đơn vị tổ chức đại hội 2 nội dung (do công tác nhân sự gặp một số khó khăn).

–         Thời gian diễn ra đại hội cơ sở từ 11/5/2010 đến 16/7/2010. Tổ chức đại hội sớm nhất là Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Fico (11/5), cuối cùng là Chi bộ Phân viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Miền Nam (16/7). Đơn vị tổ chức thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là Đảng bộ Tổng Công ty Phát triển Đô thị & Khu Công nghiệp ViệtNam(tổ chức ngày 22/5/2010). Về tiến độ đại hội ở cơ sở chậm so kế hoạch chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Khối (dự kiến kết thúc trước ngày 15/6/2010). Các đảng bộ cơ sở đều tiến hành phiên họp chuẩn bị để thảo luận góp ý các văn kiện đại hội các cấp trên trước khi tổ chức đại hội chính thức, thời gian đại hội chính thức là 01 buổi. Tuy thời gian đại hội chính thức được rút ngắn nhưng các nội dung của đại hội vẫn được triển khai đầy đủ, chi tiết và có chất lượng.

–         Nhìn chung, các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo, tiến hành đại hội nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và các hướng dẫn. Công tác giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy mới, đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối đúng tiêu chuẩn, có uy tín, được đại hội thống nhất cao. Quá trình bầu cử tại đại hội thể hiện tính công khai, dân chủ; kết quả bầu cử tập trung và theo đúng dự kiến của cấp ủy khóa trước đã quy hoạch và giới thiệu tham gia ứng cử.

2-    Kết quả đại hội:

–         Về góp ý các văn kiện đại hội cấp trên: hầu hết các đơn vị đều gửi báo cáo trước cho đảng viên nghiên cứu. Đảng viên thảo luận và góp ý tại đại hội chi bộ. Đối với đại hội đảng bộ cơ sở, các cấp ủy đều tổ chức phiên trù bị để đảng viên góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên, tổng hợp và thông qua tại phiên chính thức. Nhìn chung, các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều ý kiến góp ý sâu sắc có chất lượng về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng đảng; trên 98,5% đảng viên trong đảng bộ có ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng khóa X. Bên cạnh đó cũng còn 02 tổ chức đảng chuẩn bị phần nội dung tổng hợp góp ý chưa tốt nên Ban Chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối cho tiến hành một phiên họp thảo luận góp ý riêng.

–         Về văn kiện của cơ sở: hầu hết các đơn vị có sự chuẩn bị kỹ về nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005-2010, phản ảnh đầy đủ thực trạng của đơn vị, những kết quả đã làm được cũng như những hạn chế, yếu kém, có số liệu minh họa; đưa ra các giải pháp để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đảng viên tại đại hội thảo luận và góp ý sôi nổi, khi biểu quyết nghị quyết và các chỉ tiêu thực hiện thể hiện sự thống nhất cao. Tuy nhiên, cũng có một vài đơn vị đưa ra chỉ tiêu còn chung chung, giải pháp thực hiện chưa mang tính khả thi cao, chưa có tính đột phá trong chiến lược phát triển của đơn vị.

–         Về công tác nhân sự: quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 22-HD/BTCTU ngày 03/11/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác nhân sự cấp ủy, hướng dẫn chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nên các đơn vị có sự chuẩn bị tốt công tác nhân sự theo quy trình, quy định. Số nhân sự dự kiến vào cấp ủy mới đều trúng cử và đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy cần bầu (có 03 tổ chức đảng phải bầu 02 lần do có nhiều người có số phiếu bằng nhau nhưng nhiều hơn số lượng cấp ủy viên cần bầu). Đại hội cơ sở đã bầu 205 cấp ủy viên, trong đó nữ 23 đồng chí (tỷ lệ 11,21%). Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 71 đồng chí (tỷ lệ 34,63%); trình độ đại học và trên đại học là 196 đồng chí (tỷ lệ 95,60%). Tuy nhiên, trình độ sơ cấp lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở còn chiếm đa số (123/205 đồng chí, chiếm tỷ lệ 60%). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết quả đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 (gồm 205 cấp ủy viên, 36 bí thư, 36 phó bí thư, 64 ủy viên UBKT, 20 chủ nhiệm UBKT cơ sở).

–         Về kết quả bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối: số lượng đại biểu được phân bổ là 147. Kết quả bầu 143 đại biểu chính thức (02 tổ chức đảng bầu 2 lần nhưng không đủ số lượng đại biểu chính thức); bầu 08 đại biểu dự khuyết.

3-    Nhận xét:

–         Đối chiếu với yêu cầu và nội dung của Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2010 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 55-KH/TU ngày 15/10/2009 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng thì công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng ở cơ sở của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã thực hiện tốt về nội dung, nhân sự cấp ủy và công tác tổ chức đại hội. Đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, giữ các cương vị chủ chốt của các đơn vị, có điều kiện tham gia và hoàn thành tốt công tác được giao.

–         Có được kết quả như trên là do có sự chỉ đạo và hướng dẫn đầy đủ thường xuyên của Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sự thống nhất cao trong nhận thức, tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở. Sự năng động, kinh nghiệm, kịp thời của các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

III-     Kết quả Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015:

1-    Công tác chuẩn bị:

–         Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội (tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổng hợp) ngay từ tháng 10/2009 để thống nhất triển khai thực hiện.

–         Trong các kỳ họp, đồng chí trưởng các tiểu ban đều báo cáo tiến độ và kết quả triểu khai thực hiện; xây dựng các mẫu biểu, danh mục và số liệu thống nhất về thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng 05 năm (2010-2015) để gửi cho các tổ chức cơ sở đảng báo cáo.

–         Tiểu ban nhân sự tiến hành các bước quy hoạch, giới thiệu nhân sự và tổ chức lấy ý kiến, tín nhiệm giới thiệu của cán bộ chủ chốt và cấp ủy cơ sở, ý kiến của các cấp ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối trước khi diễn ra đại hội đảng ở cơ sở để làm cơ sở cho việc chỉ đạo công tác nhân sự cấp ủy của cơ sở và quy hoạch nhân sự BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới.

–         Tiểu ban tổng hợp theo dõi, đôn đốc và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ sở đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác và phù hợp với thời điểm báo cáo.

2-    Công tác xây dựng văn kiện:

–         Về dự thảo văn kiện: căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã được tổng kết hàng năm. Tiểu ban nội dung xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong thời gian tới. Tiểu ban nội dung gửi cho các đồng chí trong Ban Thường vụ góp ý , bổ sung, tiếp thu, điều chỉnh nhiều lần mới gửi cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối góp ý. Tiểu ban nội dung tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh, Ban Thường vụ nghiên cứu thông qua sau đó lại gửi cho các đồng chí Ban Chấp hành thông qua. Tiểu ban nội dung hoàn chỉnh và gửi cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở để đảng viên thảo luận góp ý trong đại hội đảng ở cơ sở. Đồng thời gửi cho Ban Chỉ đạo đại hội đảng Thành ủy, các Tổ công tác của Thành ủy xem xét cho ý kiến.

–         Ban Thường vụ đã tổng hợp các ý kiến góp ý từ cơ sở, tổng hợp các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Tp Hồ Chí Minh để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thông qua.

–         Ban Thường vụ tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ, kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khối Khóa VII, chương trình đại hội và tiếp tục xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng và Tổ công tác của Thành ủy xem xét cho ý kiến lần cuối trước khi chính thức phát hành.

–         Văn kiện được in ấn trang trọng và gửi trước cho đại biểu để nghiên cứu.

3-    Công tác nhân sự:

–         Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm việc nhiều lần với Ban Tổ chức Thành ủy về nhân sự dự kiến tham gia BCH Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015. Công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII đảm bảo công khai, dân chủ, có kế thừa, cơ cấu hợp lý đảm bảo số dư theo quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối rà soát và cho ý kiến nhiều lần. Sau đó báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng để phối hợp chỉ đạo trong quá trình đại hội. Các nhân sự giới thiệu vào Ban Chấp hành khóa mới đạt chuẩn cấp ủy viên, có phẩm chất đạo đức tốt, được tín nhiệm cao từ cơ sở và của Ban Chấp hành Khóa VII.

–         Phương án nhân sự của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII chuẩn bị và giới thiệu với đại hội đã được đại hội thảo luận và thống nhất, không giới thiệu thêm trong đại hội. Kết quả bầu cử tương đối tập trung, sát với dự kiến. 10 đồng chí UVBCH khóa cũ tái cử đều trúng cử, 01 đồng chí nữ trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

4-    Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Thành phố Khóa IX:

–         Ngoài phương án nhân sự do Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII chuẩn bị và giới thiệu thì đại hội giới thiệu thêm 01 đồng chí đại biểu ứng cử vào danh sách bầu cử. Kết quả bầu cử tương đối tập trung, sát với dự kiến, đồng chí đại biểu được giới thiệu tại đại hội trúng cử đại biểu dự khuyết đi dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ Thành phố Khóa IX.

5-    Về tổ chức và điều hành đại hội:

–         Thời gian tổ chức đại hội 2 ngày (1 buổi thảo luận góp ý văn kiện đại hội Đảng cấp trên, 01 buổi trù bị và 1 ngày chính thức)

–         Các tài liệu đại hội được gửi trước cho đại biểu, các phiếu góp ý, phiếu lấy ý kiến đại hội đều được in sẵn, ngắn gọn, dễ hiểu, tạo thuận lợi để các đại biểu thực hiện nhiệm vụ. Đoàn chủ tịch chuẩn bị đầy đủ danh sách trích ngang của các ứng cử viên BCH, đại biểu dự đại hội cấp trên để đại biểu đối chiếu, lựa chọn đúng người mình tín nhiệm.

–         Đoàn Chủ tịch đã chuẩn bị kỹ chương trình chi tiết để điều hành đại hội, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể từng thành viên Đoàn Chủ tịch. Trong quá trình điều hành, nếu có vấn đề phát sinh thì Đoàn Chủ tịch thảo luận, bàn bạc cách giải quyết vừa linh hoạt, kịp thời đảm bảo sự thành công chung của Đại hội.

–         Ban kiểm phiếu được bầu chọn từ những đồng chí đại biểu có trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác bầu cử nên trong quá trình kiểm phiếu nhanh và không để xảy ra sai sót.

–         Công tác trang trí hội trường theo đúng hướng dẫn, trang trọng. Công tác an toàn, an ninh được đảm bảo; công tác phục vụ tại đại hội của Ban Tổ chức chu đáo, nghiêm túc và tiết kiệm.

–         Công tác tuyên tuyền về đại hội đảng các cấp được chú trọng, các đơn vị và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng thanh công của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, mừng Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tiến tới chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

6-    Về một số công tác trọng tâm sau đại hội:

–         Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã tiến hành họp phiên thứ nhất vào ngày 18/8/2010 để bầu ban thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ Khối. Do chuẩn bị tốt công tác nhân sự dự kiến Ban Thường vụ khóa mới nên Hội nghị đã thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự do BCH khóa cũ giới thiệu, kết quả bầu cử đúng với dự kiến, phiếu bầu tập trung và người trúng cử đạt tỷ lệ cao.

–         Xây dựng đề án nhân sự UBKT nhiệm kỳ VIII (2010-2015) trình UBKT Thành ủy và tiến hành bầu UBKT gồm 07 đồng chí ( 01 Chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm là ủy viên BTV Đảng ủy khối).

–         Phân công nhiệm vụ các ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối;

–         Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành, nhân sự các Ban của Đảng ủy Khối Khóa VIII;

–         Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, các ban Đảng ủy Khối Khóa VIII;

–         Kế hoạch làm việc với Đảng bộ Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 về củng cố tổ chức, chuẩn bị nhân sự để tổ chức Đại hội Vòng 2 – nhiệm kỳ 2010-2015;

–         Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy viên cơ sở;

–         Các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, về Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

–         Kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010;

–         Tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (trong tháng 11/2010).

–         Chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên (cao điểm trong tháng 10 và 11/2010)

–         Công tác phát triển đảng, chuyển đảng chính thức, phát thẻ Đảng đợt 2/9, 07/11 cho đảng viên;

–         Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí (Chi bộ Cty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Nhà Cửu Long)

–         Tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) trong tháng 11/2010; giao ban (Cụm 13) triển khai công tác thi đua khen thưởng các Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (trong tháng 09/2010).

–         Kiện toàn nhân sự Cơ quan Đảng ủy Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: