Trang chủ

Báo cáo kiểm điểm BCH

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

NHIỆM KỲ VII ( 2005-2010)

—–

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ sở Bộ Xây Dựng lần thứ VII nhiệm kỳ 2005 – 2010 được tổ chức từ ngày 26/10/2005 đến hết ngày 27/10/2005 tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm VII gồm 21 đồng chí. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành đã Bầu Ban Thường vụ, UBKT và phân công nhiệm vụ các ủy viên để lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ VII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ VII (2005-2010) báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII về nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối như sau:

I-         ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VII (2005-2010) hoạt động trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (Tháng 4-2006) có ý nghĩa to lớn, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc CNH-HĐH đất nước, mở rộng hội nhập để phát triển, giữ vững độc lập dân tộc , đảm bảo an ninh chính trị và công bằng xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Nam tiếp tục có mức tăng trưởng cao, luôn là điểm có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Những cơ hội, thuận lợi và những thách thức khi nước ta gia nhập WTO; tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh, lạm phát diễn ra thường xuyên hơn, trong đó đáng chú ý là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2008-2009.

Đảng bộ có nhiều biến động về tổ chức. Do yêu cầu nhiệm vụ, một số tổ chức cơ sở đảng chuyển về trực thuộc Đảng bộ các Tổng Công ty thuộc khối Doanh nghiệp TW, một số Tổ chức đảng trong công ty cổ phần không còn vốn nhà nước chuyển về địa phương. Số lượng ủy viên BCH cũng luôn thay đổi : giảm 07, bổ sung mới 05, hiện nay có 17/21 đồng chí. Từ cuối năm 2008 đến nay, đồng chí Bí thư và đồng chí chủ nhiệm UBKT và 02 đồng chí ủy viên Thường vụ chuyển công tác, đồng chí phó Bí thư- Trưởng Ban Tuyên giáo nghỉ chế độ, BCH đã thống nhất bầu bổ sung, kiện toàn các chức danh Bí thư, chủ nhiệm UBKT, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối được Ban thường vụ Thành ủy chuẩn y và đã phân công lại nhiệm vụ các ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối.

Vượt qua những khó khăn thử thách, các đơn vị thuộc Khối Cơ sở Bộ Xây dựng đã nỗ lực khắc phục những yếu kém, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sắp xếp chuyển đổi mô hình quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao năng lực của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của sản phẩm trước những  thách thức, sức ép và cạnh tranh của quá trình hội nhập. Giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh. Góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.

II- TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VII (2005-2010)

Trên cơ sở những mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa VII (2005-2010) thông qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và xuất phát từ đặc điểm của các đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng Chương trình hành động, xác định nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong giai đọan 2006-2010 là :

1- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp, gắn sản xuất với thị trường; tăng cường đầu tư  đổi mới công nghệ và phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. Tạo thế chủ động để hội nhập trong nền kinh tế khu vực và thế giới.

2- Tăng cường đầu tư phát triển và rà soát,bổ sung, điều chỉnh các dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của từng dự án. Kiên quyết dừng các dự án không khả thi, kém hiệu quả.

3- Hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chú trọng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sau cổ phần; tích cực chuyển đổi mô hình quản lý doanh nghiệp từ Tổng Công Ty Nhà nước sang mô hình Công Ty mẹ – Công Ty con theo chương trình, đề án của Bộ Xây dựng

4- Đổi mới phương thức lãnh đạo và nội dung họat động của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò nòng cốt và tính chiến đấu của đảng viên, xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội, tham gia tích cực các công tác xã hội của địa phương, đơn vị.

Thực hiện đúng định hướng phát triển và các mục tiêu nêu trên, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất cao và quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện bằng các nội dung, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, từng năm. Đặc biệt là thời kỳ khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2008-2009, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ khối đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ để động viên các đơn vị trong Đảng bộ khối phát huy mọi nguồn lực và thế mạnh của đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, chú trọng đầu tư hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường liên kết để ổn định và phát triển bền vững.

III- KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  chính trị :

Với những kinh nghiệm và kết quả đạt được của nhiệm kỳ VI, trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo cụ thể của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thành ủy Tp HCM. BCH Đảng bộ Khối đã luôn bám sát đặc điểm tình hình thực tế để xây dựng nghị quyết và lãnh đạo thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, mục tiêu hàng năm.

Chú trọng việc tổ chức lại lực lượng, ngành nghề SXKD theo hướng phát huy thế mạnh, chú trọng hiệu quả hoạt động và tăng sức cạnh tranh của đơn vị; thận trọng trong đầu tư phát triển bảo đảm hiệu quả và phát triển bền vững.

– Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 – khóa IX về việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước. BCH Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy cơ sở quán triệt, tích cực tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo luật doanh nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, giới thiệu đảng viên tham gia các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đảm bảo cho sự phát triển của đơn vị và quyền lợi chính đáng của người lao động. Hướng dẫn các Cấp ủy cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo để bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp được chủ động, phát triển đúng hướng theo quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước (26 Công ty cổ phần, 01 Chi nhánh Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên. 3 Tổng Công ty Nhà nước đã chuyển sang mô hình hoạt động Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên theo Luật doanh nghiệp từ 01/7/2010).

– 05 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ VII đề ra đều đạt kế hoạch. Nhiều đơn vị có mức tăng truởng, lợi nhuận, đầu tư phát triển và thu nhập cao trên 20 %.

– BCH Đảng bộ khối quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đầu tư, thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ  và an toàn tại các công trình trọng điểm (cầu, hầm Thủ Thiêm, Cầu Đồng Nai mới, cụm công trình thủy điện Đakmi 4, thủy điện DakrTih, nhà máy Xi măng Fico Tây Ninh, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau, Nhiệt điện Ô Môn, Nhơn Trạch…)

– Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu đã tổ chức tốt công tác tuyển sinh hàng năm, bảo đảm an toàn, nghiêm túc; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; công tác quản lý sinh viên và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của Ngành và của xã hội.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ và Chính phủ giao cho.

– Tháng 10/2008, Cơ quan đại diện Bộ xây dựng được thành lập với chức năng và nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành xây dựng có phạm vị rộng từ các tỉnh Nam Trung bộ trở vào. BCH Đảng bộ khối đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan sớm ổn định tổ chức, xây dựng được bộ máy và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành đối với một số đơn vị có khó khăn trong hoạt động SXKD, hiệu quả thấp, đội ngũ cán bộ thường xuyên thay đổi, nội bộ mất đoàn kết dẫn đến thua lỗ kéo dài (Cty CP Cơ khí XD Tân Định, Cty CP Đầu tư Miền Nam, Cty CP Vitaly) chưa kịp thời, chưa kiên quyết, chưa có sự phối hợp tốt với cơ quan quản lý trong công tác cán bộ và củng cố cơ sở đảng.

2- Thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng:

2.1- Công tác giáo dục lý luận, công tác tư tưởng:

– Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Thành ủy Tp.HCM và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin trong đảng viên, CBCNV; giúp cán bộ đảng viên, quần chúng hiểu và thực hiện đúng chủ trương đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ  trương, chính sách của Nhà nước trong việc chuyển đổi mô hình quản lý và hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần là tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động hoạt động SXKD, cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động.

–  Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ được duy trì thường xuyên, hàng năm đều tổ chức từ 1 đến 2 lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới, lớp nhận thức về Đảng và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy và UBKT cơ sở. Đảng ủy khối đổi mới phương pháp phổ biến, học tập nghị quyết tới đảng viên, mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ngay tại các công trình trọng điểm, công trình xa phục vụ kịp thời công tác phát triển đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong nhiệm kỳ có 42 đồng chí cán bộ chủ chốt hoàn thành chương trình học cao cấp lý luận chính trị do thành ủy Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

2.2- Công tác tổ chức, cán bộ:

– Ban Thường vụ Đảng ủy khối thay mặt Ban Chấp hành đã chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở . Chuyển giao 04 tổ chức đảng về trực thuộc khối doanh nghiệp TW; chuyển giao 02 tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp không còn vốn Nhà  nước về địa phương, tạo điều kiện để TCCS Đảng và đảng viên sinh hoạt thuận lợi. Thành lập mới 05 tổ chức CSĐ.

– Đảng ủy khối tham gia, phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận xét, đánh giá để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám, Ban kiểm soát các Tổng Công ty, Ban Giám hiệu các Trường Đại học, Cao Đẳng theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Xây dựng.

– Năm 2008, lãnh đạo,chỉ đạo 100% Tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội và bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2005-2010 . Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 33-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 22 HD/BTCTU ngày 03/11/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. BCH, Ban Thường vụ Đảng bộ khối đã phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phân công các đồng chí ủy viên thành các Tổ công tác theo lĩnh vực phụ trách để bám sát và chỉ đạo công tác đại hội Đảng ở cơ sở đạt kết quả tốt. Đến nay 38/38 đơn vị tổ chức đại hội. Trong đó có 36 đơn vị đại hội đủ 4 nội dung, 01 đơn vị tổ chức 3 nội dung (do mới thành lập), 01 đơn vị tổ chức đại hội 02 nội dung (do chưa chuẩn bị tốt công tác nhân sự)

– Kịp thời bổ sung kiện toàn BCH, UBKT, các Ban của Đảng bộ khối để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 7 đồng chí ủy viên BCH (trong đó 4 đ/c ủy viên thường vụ ) chuyển đổi công tác, nghỉ chế độ. Kịp thời phân công lại nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Ban Chấp hành, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể BCH Đảng bộ khối trong việc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Bí thư mới, các đồng chí mới bổ sung nhanh chóng nắm bắt được công việc và cùng tập thể chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác của Đảng bộ khối.

– Công tác bảo vệ CTNB luôn được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ, công tác phát triển đảng và bổ sung cấp ủy cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ SXKD, củng cố tổ chức, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng tại đơn vị.

2.3 – Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật:

– Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng .Đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng bộ khối hàng năm, 6 tháng, Quý và kiểm tra chuyên đề đối với các Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (100 %  các Tổ chức Cơ sở đảng trực thuộc).

– Hàng năm, Đảng ủy khối tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tổng kết 5 năm hoạt động của UBKT khối nhiệm kỳ VII (2005-2010) chuẩn bị nhân sự tham gia UBKT Đảng bộ khối nhiệm kỳ VIII (2010-2015).

 Tuy nhiên, công tác giám sát của Ban TV, UBKT Đảng ủy khối, của Cấp ủy và UBKT cơ sở; công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp còn nhiều hạn chế.

2.4- Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng :

Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng được BCH Đảng bộ khối quan tâm. Ban Công tác quần chúng của Đảng ủy tham mưu BCH Đảng bộ khối xây dựng chương trình hành động về công tác thanh niên theo nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành TW khóa X. Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các quy chế hoạt động, các quy định cụ thể trong công tác quản lý của đơn vị. Các tổ chức Đoàn thể đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với sự thay đổi mô hình quản lý của doanh nghiệp, củng cố các cơ sở Đoàn, tích cực tham gia công tác xã hội; được TW Đoàn và Thành đoàn khen tặng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen (2009) và năm 2010 được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng III.

3- Về rèn luyện đạo đức, lối sống và triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

– Các đồng chí BCH Đảng bộ khối thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt tại chi bộ công tác và tham gia đầy đủ sinh hoạt của cấp ủy các cấp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống tự giác và trung thực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình,

được quần chúng tín nhiệm. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá hàng năm và được Chi bộ nơi công tác nhận xét đánh giá, phân tích là đảng viên phấn đấu tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Ban Chấp hành Đảng bộ khối thống nhất cao và triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần của Ban Chỉ đạo các cấp. Hướng dẫn các Tổ chức Đảng lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

– Các đồng chí Đảng ủy viên đều gương mẫu thực hiện và triển khai cuộc vận động ở mỗi đơn vị, xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ, Chi bộ và tổ chức cho đảng viên liên hệ viết thu hoạch, đăng ký nội dung cụ thể thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phân công người phụ trách; chú trọng tuyên truyền nhân rộng và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động,khen thưởng 6 cơ sở  đoàn và hơn 40 ĐVTN tiêu biểu. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt cuộc vận động  năm 2010 và tiến tới tổng kết vào năm 2011.

4- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ và chế độ sinh hoạt của Cấp ủy:

– Trong nhiệm kỳ, có sự thay đổi lớn về nhân sự Ban Thường vụ cũng như Ban chấp hành. 2 đ/c UVBCH chuyển công tác. Đồng chí Bí thư và 02 đồng chí UV Thường vụ trong đó có 01 chuyên trách chuyển vị trí công tác, 01 đồng chí nghỉ hưu. Ban Thường vụ đã kịp thời kiện toàn và phân công lại nhiệm vụ các đồng chí thường vụ, bổ sung UVBCH và nhân sự các Ban Đảng ủy Khối, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, có hiệu quả của BTV, BCH và hoạt động của các Ban ĐUK.

– Công tác chỉ đạo, điều hành của Thường vụ Đảng ủy Khối là tập trung, thống nhất trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể, mỗi đ/c UVTV chịu trách nhiệm trước tập thể thường vụ về nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực được phân công (có 01 đ/c chuyên trách, 05 đ/c kiêm nhiệm, giữ trọng trách tại các đơn vị).

– Chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tập thể Ban Thường vụ và giao ban hàng tuần của Thường trực được duy trì tốt, có chất lượng, mang tính chiến đấu cao.

Qua sinh hoạt, tập thể Thường trực, Thường vụ nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở (nhất là công tác quản lý, giáo dục đảng viên và năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sơ). Phát huy tốt hoạt động của các Ban Đảng ủy Khối trong công tác nghiệp vu, tham mưu và triển khai thực hiện.

– Ban chấp hành Đảng bộ khối duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ 3 tháng/lần và đột xuất khi cần. Ngoài ra có những công việc cần ý kiến của tập thể thì  Thường trực Đảng ủy khối trực tiếp liên hệ, gửi văn bản tới từng đồng chí có ý kiến. Thường trực Đảng ủy khối tổng hợp lại và trình Ban Thường vụ xem xét quyết định theo các nguyên tắc của đảng và thẩm quyền được giao. Do đó nhiều công việc quan trọng của đảng bộ được triển khai kịp thời, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với những diễn biến thường xuyên từ thực tế của cơ sở.

5Lãnh đạo hoạt động của các Ban Đảng

– Ban hành Quy chế hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ khối –khóa VII và Các Ban tham mưu để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của các Ban tham mưu, giúp việc trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khối.

– Ban Chấp hành Đảng bộ khối luôn quan tâm kiện toàn Các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng bộ khối.Trong từng thời điểm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nhân sự các Ban được bổ sung, thay đổi kịp thời để phục vụ tốt công tác lãnh đạo,chỉ đạo của Thường vụ, BCH đảng bộ Khối. Trong điều kiện không có chính quyền cùng cấp, BCH Đảng bộ khối đã tạo mọi điều kiện để bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan văn phòng Đảng ủy Khối và Đoàn Thanh niên Khối. Các ban của Đảng ủy Khối có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chức trách được giao; tham gia tích cực và đầy đủ các kỳ họp chuyên môn,tập huấn nghiệp vụ và phong trào thi đua, được các Ban của Thành ủy đánh giá tốt về các mặt công tác.

IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1- Ưu điểm :

– Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ VII đã nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo giải quyết và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong khối để động viên đảng viên, CB-CNV thành các mục tiêu, nhiệm vụ do NQ Đại hội đảng bộ khối nhiệm kỳ VII đề ra.

Luôn chấp hành và bám sát các Chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước; Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng để phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng đảng.

– Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo để phù hợp với điều kiện và tình hình mới, củng cố và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Thông qua việc lãnh đạo và phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể quần chúng để động viên đảng viên, cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh.

2- Hạn chế :

– Do đặc thù về mặt tổ chức nên việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chính trị, việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh cán bộ quản lý chủ chốt , cán bộ Công đoàn ở các  đơn vị có hạn chế, khó khăn.

– Một vài đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chưa tham dự đầy đủ sinh hoạt định kỳ của BCH; Các đồng chí ủy viên đều kiêm nhiệm, giữ trọng trách tại đơn vị cơ sở nên thời gian dành cho công tác đảng có khó khăn .

– Nội dung công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thực hiện chức năng giám sát; công tác quản lý đảng viên ở cơ sở còn hạn chế.

3- Bài học kinh nghiệm :

Để đạt được những thành công trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VII , có sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể đảng viên, sự nhiệt tình hưởng ứng của các Cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị và tập thể người lao động trong đảng bộ khối.

– BCH Đảng bộ khối là một tập thể có sự thống nhất cao, những vấn đề mang tính nguyên tắc, dân chủ trong lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình công tác đã đề ra.

– Các Nghị quyết của BCH phải xuất phát từ tình hình thực tế, bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh .

Kịp thời có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đảng bộ – Chi bộ cơ sở chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

– Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các Chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập lý luận, phát triển đảng viên mới.

– Luôn tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy định và kỷ luật của Đảng. Thể hiện được vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tập thể BCH, xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Cấp ủy và trong hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cơ hội, cục bộ, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình.

– Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ở từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ BCH đề ra và Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy cấp trên.Triển khai tốt việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Thành phố đến Cấp ủy các cấp, đảng viên và CBCNV các đơn vị trực thuộc.

– Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để nâng cao trách nhiệm của các Ban Đảng ủy Khối, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị giúp cho công tác quản lý, rèn luyện đảng viên và nâng cao năng lực của đội ngũ Cấp ủy cơ sở từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ khối, với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc kiểm điểm về vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ VII (2005-2010). Mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của các Đại biểu trong Đại hội cũng như toàn thể đảng viên trong đảng bộ khối. BCH sẽ tiếp thu bổ sung, nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ VIII.

Kính chúc các đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: