Trang chủ

Quy chế Văn phòng Đảng ủy Khối

QUY CH LÀM VIC

CA VĂN PHÒNG ĐNG Y KHI CƠ S B XÂY DNG

——–

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Vị trí và nguyên tắc tổ chức

Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đảng ủy Khối) là tổ chức trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy khối, có nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy và các ban của Đảng ủy Khối theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định; chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy Khối và chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng ủy Khối về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và những đề xuất, quyết định của mình.

Văn phòng là bộ mặt của cơ quan, nơi giao tiếp công việc giữa cơ quan Đảng với các cơ quan khác… Làm tốt công tác văn phòng là góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

CHƯƠNG 2

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 2 : Chức năng

2.1.           Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy; phối hợp điều hòa hoạt động của các ban đảng, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy.

2.2.           Phục vụ trực tiếp các họat động hàng ngày của cấp ủy.

Điều 3 : Nhiệm vụ

3.1.           Giúp cấp ủy phối hợp, điều hòa họat động của các ban đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của cấp ủy; phục vụ các cuộc họp, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Giúp thường trực cấp ủy thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ.

3.2.           Theo dõi đôn đốc và tham gia thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình hội nghị cấp ủy (hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ) về yêu cầu, phạm vi, quy trình tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản của đề án.

3.3.           Theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của các cấp ủy cấp dưới về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các cấp ủy cấp trên để báo cáo Thường trực cấp ủy (theo định kỳ hoặc có chuyên đề của cấp ủy và các ban Đảng ủy khối)

3.4.           Phối hợp với các ban liên quan giúp cấp ủy tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của cấp ủy.

3.5.           Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; quản lý khai thác mạng tin học có hiệu quả.

3.6.           Tổ chức việc thực hiện các lĩnh vực công tác : Văn thư, lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.

3.7.           Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của cấp ủy theo quy định hiện hành; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy và các ban đảng; đảm bảo thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của cấp ủy.

3.8.           Tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy.

CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG

Điều 4 : Cơ cấu tổ chức bộ máy (biên chế : 04 cán bộ)

4.1.           Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ việc lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác văn phòng; công tác tổng hợp; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của cấp ủy; theo dõi đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án, hồ sơ các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; sọan thảo và tham gia sọan thảo các văn bản của cấp ủy; phụ trách công tác tài chính kế toán của Cơ quan Đảng ủy Khối.

4.2.           Phó chánh Văn phòng phụ trách công tác đảng vụ và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ: Bảo đảm các yêu cầu công tác quản lý hồ sơ đảng viên; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng của tổ chức, cá nhân đảng viên và các công tác khác theo yêu cầu của cấp ủy và cấp trên;

4.3.           Chuyên viên văn thư: đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy của Văn phòng; phụ trách công tác công nghệ thông tin, quản lý chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên và thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức họp, hội nghị của Đảng ủy Khối.  

4.4.           Lái xe : Bảo đảm sử dụng an toàn phương tiện và người khi đi công tác. Quản lý và bảo dưỡng phương tiện theo đúng quy định và thực hiện công tác chuyển, gửi công văn của Đảng ủy Khối và một số công tác khác của cơ quan.

CHƯƠNG 4

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5: Quan hệ với Thường trực Đảng ủy.

Thường trực Đảng ủy lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy thông qua Chánh văn phòng.

Chánh Văn phòng được quyền đề xuất sắp xếp nhân sự và thay đổi chức năng nhiệm vụ của chuyên viên văn phòng để Thường trực quyết định.

Điều 6 : Quan hệ với các Ban của Đảng ủy.

Mối quan hệ giữa văn phòng Đảng ủy với các Ban của Đảng ủy là mối quan hệ phối hợp trong hệ thống giúp việc của Đảng ủy, trong đó Văn phòng được giao là đầu mối giúp Thường trực Đảng ủy điều hành họat động theo chương trình đã định.

Văn phòng được quyền yêu cầu các Ban của Đảng ủy báo cáo chuyên đề do Ban phụ trách theo sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy và của cấp trên.

Điều 7 : Quan hệ với cấp ủy cơ sở Đảng.

Tham mưu Ban Thường vụ và thường trực xử lý thông tin của cấp ủy cơ sở (bao gồm các văn bản chỉ đạo, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên).

Tổ chức và chuẩn bị các buổi làm việc của Ban Thường vụ hoặc Thường trực Đảng ủy với các cơ sở.

Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ hoặc Thường trực đối với cấp ủy cơ sở.

Điều 8 : Quan hệ với Văn phòng và các Ban Thành ủy.

Văn phòng thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Văn phòng và các Ban Thành ủy để tiếp nhận thông tin, báo cáo cho Thường trực Đảng ủy để xử lý hoặc kịp thời triển khai theo sự chỉ đạo của Thành ủy.

CHƯƠNG 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9 : Trách nhiệm thi hành.

– Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định ban hành. Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện.

– Các Ban của Đảng ủy Khối căn cứ vào qui chế này thực hiện các mối quan hệ với Văn phòng Đảng ủy, giúp cho Văn phòng Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của mình.

– Quá trình thực hiện qui chế, Chánh văn phòng Đảng ủy thường xuyên rút kinh nghiệm để đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy bổ sung hoàn thiện hoặc thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ.

 

———-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: