Trang chủ

Quy chế UBKT

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

NHIỆM KỲ VIII (2010-2015)

———

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

—-

Điều 1: UBKT Đảng ủy Khối là một Ban trực thuộc BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Chủ nhiệm và các ủy viên do BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng bầu, được Thành ủy Tp Hồ Chí Minh quyết định chuẩn y, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu cho Đảng ủy Khối, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng và thực hiện chức năng giám sát :

 – Giám sát  các ủy viên BCH Đảng bộ Khối, các Cấp ủy cơ sở: trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và việc lãnh đạo,chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên và của cấp mình; việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy.

Giám sát đảng viên: trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện tiêu chuẩn của đảng viên, của cấp ủy viên, phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện các quy định về những điều đảng viên, cán bộ công chức không được làm.

Điều 2: Xây dựng chương trình, công tác kiểm tra,giám sát hàng năm, 06 tháng, quý, hàng tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát ; triệu tập và chủ trì hội nghị, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra và cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Điều 3: Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

Điều 4: Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra và phối hợp trong công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, UBKT Đảng ủy Khối được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để giải quyết.

Điều 5: Khi xem xét, kết luận, đề nghị mức xử lý kỷ luật phải do tập thể UBKT Đảng ủy Khối biểu quyết và nhất trí thông qua; đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận đó; Bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo có dụng ý xấu.

Điều 6: Phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối giúp Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra tổ chức cơ sở  đảng và đảng viên quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Điều 7: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

Điều 8: Được cử thành viên UBKT Đảng ủy Khối, UBKT của các cấp ủy cơ sở dự các cuộc họp của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc có liên quan đến công tác kiểm tra,giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.

Điều 9: Tham mưu đề xuất với Đảng ủy Khối khi quyết định những vấn đề về tổ chức, bộ máy, cán bộ của UBKT Đảng ủy Khối và ban kiểm tra của các cấp ủy cơ sở trực thuộc; quy định chế độ làm việc và chế độ báo cáo của UBKT Đảng ủy Khối và các thành viên.

Điều 10: Thực hiện ủy nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

– Xét và đề nghị hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; đề nghị khôi phục sinh hoạt đảng đối với đảng viên đã chấp hành tốt quyết định kỷ luật  Đảng.

– Xem xét, giải quyết các đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng ủy Khối.

– Kiểm tra các vụ việc phức tạp mà cấp cơ sở đã giải quyết nhưng cá nhân và tổ chức vẫn tiếp tục khiếu nại; quá trình kiểm tra nếu phát hiện việc giải quyết không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước được quyền kiến nghị lãnh đạo đơn vị cơ sở xem xét, điều chỉnh; Nếu ý kiến còn khác nhau, UBKT Đảng ủy Khối báo cáo Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét chỉ đạo.

CHƯƠNG II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

—-

Điều 11: Chủ nhiệm UBKT.

– Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối kiêm nhiệm, do hội nghị BCH Đảng bộ Khối bầu, được Thành ủy Tp Hồ Chí Minh quyết định chuẩn y. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối (Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành) và UBKT Thành ủy về toàn bộ hoạt động của UBKT Đảng ủy Khối.

– Chủ trì các công việc, các cuộc họp của UBKT Đảng ủy Khối, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT do Điều lệ Đảng quy định.

– Thực hiện một số nhiệm vụ do Đảng ủy Khối phân công về kiểm tra, giám sát việc “chấp hành”, việc thi hành kỷ luật của Đảng và kiểm tra, xác minh những trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo thuộc Đảng ủy Khối quản lý và các thành viên UBKT Đảng ủy Khối khi có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo. Phối hợp với ban tổ chức Đảng ủy Khối chuẩn bị nhân sự thành viên UBKT Đảng ủy Khối, giới thiệu để Đảng ủy Khối bầu và bổ sung khi cần, nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

– Báo cáo trước hội nghị thường kỳ BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng về công tác kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật của Đảng, hoạt động của UBKT Đảng ủy Khối và của UBKT các cấp ủy đảng  cơ sở trực thuộc

Điều 12: Phó Chủ nhiệm UBKT.

Phó chủ nhiệm UBKT là ủy viên thường vụ Đảng ủy Khối do UBKT bầu trong số ủy viên UBKT, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và quyết định chuẩn y của UBKT Thành ủy; phân công là thường trực UBKT, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực công tác được phân công; giúp Chủ nhiệm UBKT giải quyết công việc hàng ngày và thay mặt ký các văn bản khi được Chủ nhiệm UBKT ủy quyền.

Điều 13: Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

– Là các đồng chí ủy viên Đảng ủy Khối, cấp ủy viên cơ sở và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối được hội nghị BCH Đảng bộ Khối bầu và quyết định chuẩn y của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh.

– Được UBKT Đảng ủy Khối phân công phụ trách một hoặc nhiều đơn vị cơ sở; chịu trách nhiệm trước UBKT Đảng ủy Khối về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thuộc phạm vi phụ trách theo đúng Điều lệ Đảng; theo dõi việc thực hiện quy chế hoạt động của Đảng bộ Khối, đảng bộ cơ sở tại đơn vị được giao phụ trách.

– Tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ sở khi được chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu.

– Nghiên cứu, đề xuất với UBKT Đảng ủy Khối các biện pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi phụ trách.

– Dự đầy đủ các kỳ họp của UBKT Đảng ủy Khối; thảo luận, biểu quyết, ra quyết nghị và cùng UBKT Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về các quyết định đó.

Điều 14: Thường trực UBKT.

– Thường trực UBKT là đồng chí phó chủ nhiệm do UBKT Đảng ủy Khối phân công.

– Thường trực UBKT thay mặt UBKT triển khai thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ cụ thể do UBKT ủy nhiệm; giúp chủ nhiệm UBKT giải quyết công việc hàng ngày của UBKT; ký các văn bản theo sự phân công của UBKT; Báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những vấn đề cần giải quyết về công tác kiểm tra, giám sát và các vụ kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng ủy Khối.

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

—-

Điều 15: UBKT Đảng ủy Khối làm việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT Thành ủy Tp Hồ Chí Minh.

Điều 16: UBKT Đảng ủy Khối thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Điều 17: Các kết luận, thông báo của UBKT Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc. Trường hợp có ý kiến khác thì được quyền khiếu nại, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

Điều 18: Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm thường trực UBKT có trách nhiệm gặp và nghe đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật hoặc những cá nhân, đơn vị có liên quan trình bày ý kiến và báo cáo lại Thường vụ Đảng ủy Khối trước khi đưa ra Đảng ủy Khối hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định. Khi tiến hành công tác kiểm tra, nếu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì phản ánh với UBKT Đảng ủy Khối nhưng không được gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra.

Điều 19: Chế độ làm việc.

– UBKT Đảng ủy Khối họp mỗi quý 01/lần và họp bất thường khi cần.

– Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát cho Đảng ủy Khối và UBKT Thành ủy theo quy định.

– Định kỳ 06 tháng/lần, UBKT Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị giao ban mở rộng với UBKT Cấp ủy cơ sở trực thuộc, mời đại diện Cấp ủy cơ sở trực thuộc đến dự.

– UBKT Đảng ủy Khối hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thành ủy Tp HCM; các quy định, hướng dẫn, quy chế làm việc, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối.

– Cử các thành viên của UBKT Đảng ủy Khối tham dự các kỳ họp của cấp ủy cơ sở hoặc các buổi sinh hoạt toàn thể đảng viên do các cấp ủy đảng tổ chức.

– Chủ trì, phối hợp cùng các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối giải quyết các tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.

– Chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra và kiểm tra hoạt động của UBKT cơ sở; Chuẩn bị nhân sự UBKT, xây dựng tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Điều 20: Chấp hành sự chỉ đạo và phối hợp công tác.

– Chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện nghiêm chỉnh phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác, các kế hoạch, hướng dẫn của UBKT Thành ủy Tp Hồ Chí Minh; Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, giám sát và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của UBKT Thành ủy và  Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

– Tham gia với UBKT Thành ủy trong việc kiểm tra đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý, đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng; Khi có yêu cầu, phối hợp với UBKT Thành ủy xem xét những vụ việc thuộc trách nhiệm của UBKT Thành ủy .

–  Phối hợp với các ban liên quan khi xem xét, xử lý vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý; Tham mưu giúp Đảng ủy Khối kết luận những vấn đề cần xem xét trong việc chuẩn bị nhân sự Cấp ủy, chuẩn y danh sách cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối  và công tác cán bộ thuộc Đảng bộ Khối quản lý.

– Có trách nhiệm cung cấp tình hình và tài liệu cần thiết cho Thường trực Đảng ủy Khối để phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công việc chung và về công tác của UBKT Đảng ủy Khối.

– Các ban của Đảng ủy Khối có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết về vấn đề có liên quan thuộc về nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Đảng ủy Khối.

CHƯƠNG IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 21: Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 ký ban hành. Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này.

———-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: