Trang chủ

Chức năng, nhiệm vụ các ban

QUY ĐỊNH SỐ 02-QĐ/ĐUK NGÀY 30/12/2010

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban  tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng

Nhiệm kỳ VIII (2010-2015)

————-

– Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy định số 293-QĐ/TW, số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, thành phố;

–    Căn cứ Quy định số 1338-QĐ/TU ngày 19/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp;

–    Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ VIII (2010-2015) và tình hình tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Khối;

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các ban tham mưu, giúp việc thuộc Cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng như sau:

Điều 1: Vị trí, chức năng của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Cơ quan văn phòng Đảng ủy Khối gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên Giáo, Ban Dân Vận, Văn phòng Đoàn Thanh niên Khối.  

1- Chức năng:

– Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (gọi tắt là Đảng ủy Khối), trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và theo sự  ủy quyền của Đảng ủy Khối.

– Tham mưu, tổng hợp, giúp BCH mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối.

2-  Nhiệm vụ :

– Nghiên cứu, đề xuất chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; giúp BCH xây dựng quy chế và tổ chức triển khai quy chế làm việc của cấp ủy và các ban của Đảng ủy Khối; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng; thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mọi mặt công tác xây dựng đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối.

– Tham mưu, đề xuất chủ trương, kế hoạch hoạt động chung của toàn đảng bộ; tiếp nhận, nắm bắt các thông tin từ cơ sở; hoàn thiện và phát hành các văn bản điều hành, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; trực tiếp quản lý tài liệu, tài sản, tài chính của Đảng bộ Khối; đảm bảo hậu cần cho hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Khối và các ban tham mưu – giúp việc của Đảng ủy Khối

– Là đầu mối giúp Thường trực, Ban Thường vụ xử lý các công việc hàng ngày của Đảng bộ Khối; điều hòa các chương trình công tác của  đồng chí Bí thư, các phó bí thư, các ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí trưởng các Ban và các ủy viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

– Soạn thảo các dự thảo văn bản của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; tiếp nhận, xử lý và biên tập các văn bản của đảng cấp trên, của Đảng ủy Khối phục vụ các hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Khối.

– Thẩm định các các văn bản, các quy chế, quy định do cấp ủy cơ sở ban hành;

– Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng bộ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và các ban tham mưu giúp việc của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh.

– Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối Bộ Xây dựng.

3- Tổ chức bộ máy :

– Cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối bao gồm toàn bộ các cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể (phó bí thư thường trực, chuyên viên các ban tham mưu giúp việc, cán bộ chuyên trách Đoàn thanh niên Khối) và một số đồng chí cán bộ, viên chức ngoài biên chế (hợp đồng công việc) làm công tác đảng, Đoàn TN, công tác phục vụ.

– Số lượng từ 8-10 người, gồm có:  01 phó bí thư thường trực, 02 chuyên trách công tác văn phòng; 02 chuyên trách công tác tổ chức – BVCTNB; 02 chuyên trách UBKT; 01 chuyên trách Ban Tuyên giáo; 02 chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên.

– Đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về mọi hoạt động của cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối. Các đồng chí chuyên viên các ban tham mưu giúp việc, cán bộ chuyên trách Đoàn thanh niên Khối và một số đồng chí cán bộ, viên chức ngoài biên chế (hợp đồng công việc) thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng phụ trách cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Đảng ủy Khối về các lĩnh vực được phân công.

Điều 2: Nhiệm vụ chung của các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

Các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối có các nhiệm vụ phù hợp với chức năng của từng Ban là :

1- Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện;

2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát;

3- Thẩm định, thẩm tra;

4- Phối hợp;

5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao;

6- Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo,quản lý về mọi mặt của Đảng ủy Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan giúp việc của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh.

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng ban tham mưu, giúp việc.

1- Văn phòng Đảng ủy Khối:

a- Chức năng :

Là một bộ phận thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối, phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; công tác hậu cần; là đầu mối trong công tác đối nội, đối ngoại của Đảng ủy Khối.

– Thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Văn phòng cấp ủy của Đảng ủy Khối.

b- Nhiệm vụ :

 – Tiếp nhận, phát hành, quản lý, lưu trữ các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định.

– Giúp cho Ban thường vụ cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên; quản lý khai thác mạng thông tin diện rộng của Đảng.

– Phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, quần chúng ưu tú và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

– Tổ chức, phục vụ hội nghị BCH, Ban Thường vụ, Thường trực và các hội nghị do Ban Thường vụ, Thường trực triệu tập;

– Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản; theo dõi, báo cáo chi tiêu ngân sách đảng; Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Khối, của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban thường vụ Đảng ủy Khối giao.

c- Tổ chức bộ máy :

– Bộ phận Văn phòng đảng ủy Khối bao gồm một số cán bộ chuyên trách công tác đảng và một số đồng chí cán bộ, viên chức ngoài biên chế (hợp đồng công việc) làm công tác Đảng, Đoàn TN, công tác phục vụ khác.

– Số lượng từ 4-6 người. gồm có: 01 chánh văn phòng, 01 phó văn phòng và các chuyên viên.

2- Ban Tổ chức:

a- Chức năng :

– Là ban tham mưu của Đảng ủy Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Khối.

– Là ban chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối.

b- Nhiệm vụ :

Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trong việc xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng ủy Khối, của Ban Thường vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng.

– Cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp, đề án về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối.

– Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.

– Sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng Đảng.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và thi hành Điều lệ Đảng đối với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc.

– Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp ủy cấp dưới và người làm công tác đảng vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

– Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề liên quan đến đảng viên của cấp ủy cơ sở trực thuộc.

– Thẩm định, thẩm tra để tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đề án tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở trực thuộc.

– Thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị, quan hệ chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng (để kết nạp đảng) theo quy định.

– Phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, của Đảng ủy Khối, của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

– Tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác tại Cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối. Là bộ phận thường trực về công tác hướng dẫn triển khai, tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; đề xuất khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng hàng năm, 03 năm, 05 năm.

– Theo dõi, tổng hợp công tác quy hoạch các chức danh cán bộ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trình Ban Thường vụ, Thường trực và báo cáo Ban Tổ chức cấp trên theo quy định.

– Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quan Đảng ủy Khối, cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và các hồ sơ cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

– Tham dự các phiên họp do Ban chuyên môn cấp trên triệu tập; phiên họp của BCH, Ban Thường vụ và các Cấp ủy trực thuộc có bàn về công tác xây dựng đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội.

– Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

c- Tổ chức bộ máy

Ban tổ chức có 01 Trưởng ban là đồng chí bí thư kiêm nhiệm, 01 phó ban chuyên trách và một số thành viên là cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối kiêm nhiệm. Số lượng 05 người, trong đó có 02  đồng chí chuyên trách.

3- Ủy ban Kiểm tra:

a- Chức năng :

– Là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ giao.

– Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối.

b- Nhiệm vụ:

– Tham mưu đề xuất, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, của Ban Thường vụ đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của đảng; giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát.

– Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

– Sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng bộ; Hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cơ sở.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Đảng ủy Khối; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Đảng ủy Khối.

– Thẩm định, thẩm tra về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do cấp ủy cơ sở đề nghị trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định.

– Phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối và các cơ quan liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

– Tham dự các phiên họp do ban chuyên môn cấp trên triệu tập; phiên họp của BCH, Ban Thường vụ và các cấp ủy trực thuộc có bàn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

– Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

c- Tổ chức bộ máy :

– UBKT Đảng ủy Khối gồm có 07 đồng chí do BCH Đảng bộ Khối Khóa VIII bầu, gồm: 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và  05 ủy viên kiêm nhiệm ở cơ sở.

4- BAN TUYÊN GIÁO :

a- Chức năng :

– Là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng- văn hóa, giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ Khối.

– Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối.

b- Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo và đề xuất với Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực các giải pháp, biện pháp giải quyết.

– Tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối.

– Tham mưu cho Đảng ủy Khối để tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối trong việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo.

– Phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo kế hoạch, chương trình của Trung ương, Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và của Đảng bộ Khối Bộ Xây dựng.

– Tổ chức lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông tin dư luận từ cấp Khối đến cơ sở; tham dự các kỳ họp do Ban Tuyên giáo Thành ủy triệu tập; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

– Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

c- Tổ chức bộ máy :

– Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gồm có 09 đồng chí, gồm các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối khóa VIII  và một số đồng chí cấp ủy viên cơ sở.

– Lãnh đạo Ban gồm : 01 trưởng ban (là ủy viên BanThường vụ), 01 phó ban thường trực (ủy viên BCH Khối chuyên trách); 07 thành viên ở cơ sở.

5- Ban Dân vận:

a-Chức năng :

– Là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng bộ Khối.

– Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng ủy Khối.

b- Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của đảng ủy Khối và Ban Thường vụ; Chuẩn bị, tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

– Tham mưu cho Đảng ủy Khối để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối trong việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về công tác dân vận.

– Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Đảng ủy Khối, Ban thường vụ Đảng ủy Khối về tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của quần chúng trong Đảng bộ Khối và hoạt động các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối.

– Phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Khối.

– Phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền đơn vị thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của người lao động và các tổ chức đoàn thể quần chúng tại các đơn vị, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền đơn vị vững mạnh, phát triển.

– Tham dự các kỳ họp do Ban Dân vận Thành ủy triệu tập; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

– Thực hiện các công việc khác khi được Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

c- Tổ chức bộ máy :

– Ban Dân vận Đảng ủy Khối gồm có 07 đồng chí, gồm các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối khóa VIII  và một số đồng chí cấp ủy viên cơ sở.

– Lãnh đạo Ban gồm : 01 Trưởng Ban (là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối), 01 Phó Ban thường trực (ủy viên BCH Khối chuyên trách); 01 Phó Ban kiêm nhiệm và 05 thành viên ở cơ sở.

6- Văn phòng Đoàn Khối:

a- Chức năng :

Là một bộ phận thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối, tham mưu, giúp việc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban thường vụ Đoàn Khối; công tác hậu cần; là đầu mối trong công tác đối nội, đối ngoại của BCH Đoàn Thanh niên Khối.

– Thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Văn phòng của Đoàn Thanh Niên .

b- Nhiệm vụ :

 – Tiếp nhận, phát hành, quản lý, lưu trữ các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; Giúp cho Ban thường vụ cập nhật, quản lý công tác đoàn vụ; quản lý khai thác cơ sở dữ liệu đoàn viên trong Khối.

– Tham mưu xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên;.

– Tổ chức, phục vụ hội nghị BCH, Ban Thường vụ và các hội nghị do Ban Thường vụ triệu tập;

– Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản; theo dõi, báo cáo thu – chi ngân sách do Thành ủy cấp; Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của Đoàn Khối, của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Khối.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do phụ trách Cơ quan Đảng ủy Khối giao.

c- Tổ chức bộ máy :

– Bộ phận Văn phòng Đoàn Khối bao gồm một số cán bộ chuyên trách công tác Đoàn và một số cán bộ đoàn, đoàn viên kiêm nhiệm

– Số lượng từ 2-3 người. gồm có:  01 bí thư (hoặc phó bí thư thường trực), chánh văn phòng, 01 chuyên viên.

Điều 4: Mối quan hệ công tác.

1- Các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm của lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối.

2- Các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối định kỳ báo cáo công tác với các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh theo quy định.

3- Đối với cấp ủy cơ sở, các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ; công tác phát triển đảng, công tác quản lý đảng viên.

4- Trong phạm vi, lĩnh vực công tác, các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các tổ chức Đoàn thể chính trị – xã hội trong Khối triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh và của Đảng ủy Khối; Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5- Phối hợp công tác với các ban tham mưu giúp việc của các quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh và các địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn đề liên quan đến công tác phát triển đảng, công tác quản lý đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; nếu có phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: